عمده آسیب پذیریها

1 کمبود پهنای نشیمن در دهانه ساده

2 ضعف مقاومت بتن در زیرسازه

3 عدم مهار مناسب آرماتور ستون یا پایه دیواری در شالوده یا سرستون

4 کمبود طول وصله پوششی میلگردهای طولی ستون یا دیوار

5 صاف بودن میلگرد در اجزای زیرسازه

6 زوال در الاستومرها

7 وجود نشیمن گاه فولادی مرتفع

8 عدم وجود مهارهای عرشه در راستاهای طولی و عرضی

9 نزدیکی به گسل و عدم تاب آوری جابجایی موردنیاز 

10 ارتعاش زیاد در روسازه های فولادی ارتوتروپیک

11 ضعف در اتصالات سرستون به ستون فولادی

12 فواصل زیاد میلگردهای عرضی و کمبود نسبت حجمی آنها