پل معلق :

پل معلق پلی است که توسط کابل‌ها در عرض رودخانه یا در هر جایی که مانع وجود داشته باشدکشیده شده اند و عرشه توسط این کابل‌ها معلق مانده است. پل‌های معلق مدرن دو برج در میان پل دارند که کابل‌ها آن را می‌کشند. بنابراین برج‌ها بیشترین وزن جاده را تحمل می‌کنند.

نیروی فشاری : نیروی فشاری عرشه پل معلق را به سمت پایین متراکم می‌سازد در نتیجه این نیروی فشاری به برج‌ها وارد می‌آیند. اما از آنجا که این یک پل معلق است, کابل‌ها این نیروی فشاری را از برج‌ها گرفته و آن را در بین خود پراکنده می‌کنند و آن را به زمین منتقل می‌کنند, جایی که آنها محکم بسته شدند.

کشش : کابل‌هایی که میان دو لنگرگاه خود یعنی تکیه‌گاه‌ها قرار گرفته‌اند دریافت کننده نیروی کششی هستند. وزن پل و حمل و نقل روی آن سبب می‌شود که این کابل‌ها به شدت کشیده شوند. تکیه‌گاه‌ها نیز تحت کشش هستند ولی از آنجا که همانند برج‌ها, محکم به زمین بسته شده‌اند, کشش موجود در آنها پراکنده می‌شود. تقریباً همه پل‌های معلق به غیر از کابل‌ها از یک سامانه خرپا نیز برخوردارند که در زیر عرشه پل قرار گرفته است.

انواع پل‌های معلق : پل‌های معلق به دو شکل طراحی می‌شوند: پل معلقی که به شکل M است و نوع کم کاربردتری که به صورت «کابل ایستاده» طراحی شده که بیشتر شبیه A است. پل‌های کابل ایستاده دیگر مانند پل‌های معلق معمولی نیازی به دو برج و چهار تکیه گاه ندارند. در عوض کابل‌ها از سمت جاده به بالای برج محکم بسته شده‌اند. در هر دو نوع پل, کابل‌ها تحت کشش هستند.

نیروهای دیگر در پل : تعداد بسیار زیاد دیگری از نیروها در پل وجود دارند که در طراحی پل باید مد نظر قرار گرفته شوند. این نیرها معمولاً به محل مشخصی بستگی داشته و یا به نوع پل مرتبط است.

نیروی گشتاوری : نیروی گشتاوری نیروی چرخشی یا پیچشی و یکی از نیروهایی است که به طور موثر در پل‌های قوسی و تیری وجود ندارد ولی به میزان قابل ملاحظه‌ای در پل‌های معلق وجود دارد. شکل طبیعی قوس و خرپاهای موجود در پل‌های تیری اثرات مخرب این نیرو را از بین می‌برد. پل‌های معلق به دلیل معلق بودن در هوا (توسط کابل‌ها) در برابر این نیروی گشتاوری بخصوص در هنگام وزش بادهای تند بسیار آسیب پذیر است. همه پل‌های معلق در عرشه خود از خرپاها بهره می‌برند که همانند پل‌های تیری تاثیرات نیروی گشتاوری را کاهش می‌دهد ولی در پل‌هایی با طول زیاد, خرپای موجود در عرشه به تنهایی کافی نیست. آزمون « تونل باد» برای سنجش میزان مقاومت پل در برابر جنبش‌های چرخشی بر روی مدل آزمایش می‌شود. ایجاد خرپاهای آیرودینامیک در سازه‌ها و کابل‌های آویزان مورب از روش‌هایی هستند که برای تقلیل تاثیرات نیروهای گشتاوری به خدمت گرفته می‌شود.