کمانش غیرخطی در مقاطع فولادی

زمانی که محدودیت فضا داریم، مقاطع فولادی گزینه ی مناسب تری نسبت به مقاطع بتنی برای پایه ها هستند. برای مقاطع دایره ای و مقاطع قوطی بدون سخت کننده، می باست الزمات آیین نامه ی AISC برای جلوگیری از کمانش الاستیک و تامین شکل پذیری رعایت گردد. این الزامات شامل نسبت عرض به ضخامت می باشد.

برای مقاطع قوطی شکل با ابعاد بزرگ به کارگیری سخت کننده های طولی و عرضی در داخل مقطع امکان پذیر می باشد. ضوابط طراحی برای قوطی های تقویت شده در AASHTO و AISC پوشش داده نشده است اما آیین نامه پل سازی ژاپن مدت ها قبل ضوابطی را برای طراحی این مقاطع تقویت شده ارائه کرده است که این ضوابط از نتایج تحلیل، آزمایشگاهی و آنچه از زلزله های گذشته قابل بیان است، حاصل شده اند.


شکل 1 شکست های ترد متداول در پایه های فولادی

 

در حالت کلی امکان رخ دادن سه مود کمانشی وجود دارد:

1.     کمانش صفحه ی بین سخت کننده های طولی (شکل 1-b)

2.     کمانش کلی صفحه ی تقویت شده (شکل 1-a)

3.     کمانش سخت کننده ها و سپس یکی مودهای کمانشی بالا

 

راهکار های زیر را می تواند برای بهبود عملکرد لرزه ای پایه های فولادی و جلوگیری از کمانش و شکست های ترد آن ها استفاده کرد:

1.     پر کردن داخل مقاطع با بتن

2.     بهبود پارامترهای سازه ای مرتبط با کمایش

·    کاهش نسبت عرض به ضخامت در مقاطع قوطی شکل و کاهش نسبت قطر به ضخامت در مقاطع دایره ای

·       افزایش سختی سخت کننده ها

·       کاهش فاصله ی دیافراگم ها

·       تقویت گوشه ها با استفاده از نبشی های تقویتی

3.     تقویت جوش در گوشه های مقطع قوطی شکل

4.     استفاده از گوشه های گرد در مقاطع قوطیتدریس و آموزش تحلیل و طراحی پل ها فولادی - پل های بتنی توسط نرم افزار قدرتمند CSI Bridge

 بر اساس آیین نامه های پل سازی AASHTO و CALTRANS


مدرس: علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آموزش محاسبات دستی پل سازی
بر اساس نشریات داخلی - آیین نامه های AASHTO و CALTRANS
تحلیل و طراحی خطی و غیرخطی- استاتیکی و دینامیکی